พืชผักแปรรูป

แสดง 10 จากทั้งหมด 1 บริษัท

นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
39/9 หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 10320

เป็นผู้ลิตสินค้า ส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วราชอาณาจักร